LỊCH TRỰC TẾT MẬU THÂN TRƯỜNG TH AN HÒA A

PHÒNG GDĐT TAM NÔNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TH AN HÒA A                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                       

An Hòa, ngày26 tháng 01 năm 2018

 

LỊCH TRỰC TẾT MẬU THÂN NĂM 2018

 

 

STT HỌ TÊN NGÀY, THÁNG KÝ TÊN GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Tuyết 10/02 nhằm ngày 25/12
2 Hồ Thị Thúy An 11/02 nhằm ngày 26/12
3 Nguyễn .T. Thanh Bé 12/02 nhằm ngày 27/12
4 Mai Thị Hạnh 13/02 nhằm ngày 28/12
5 Nguyễn Thanh Thúy 14/02 nhằm ngày 29/12
6 Bùi Khoa Tùng

Mai Anh Tuyến

15/02 nhằm ngày 30/12
7 Nguyễn Hoàng Vinh

Nguyễn Thanh Toàn

16/02 nhằm ngày mùng 1 tết
8 Lê Văn Tuấn

Phạm Hồng Lạc

17/02 nhằm ngày mùng 2 tết
9 Bùi Trường Giang

Lê Chí Tâm

18/02 nhằm ngày mùng 3 tết
10 Lê Kim Trang 19/02 nhằm ngày mùng 4 tết
11 Nguyễn Đào Kim Thơ 20/02 nhằm ngày mùng 5 tết

 

 

An Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Minh

Schedule the time this writer helper for college homework academic coursework will take and get religious studies homework help to end up with high grades.